New Gods: Nezha Reborn

New Gods: Nezha Reborn

New Gods: Nezha Reborn English subtitles

Ratings: 6.9 | Runtime: 116 minGenre: Animation / Action / Fantasy Year: 2021
Starring: Jonny Siew / Xiaoming Xuan / Tianxiang Yang / He Zhang